Μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Ένα μεταπτυχιακό που περίμεναν εδώ και πολύ καιρό αρκετοί πτυχιούχοι  θα ξεκινήσει από το νέο ακαδημαϊκό έτος.

 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΙ.Π.Μ.Σ.)

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους».

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Ακαδημαϊκά Έτη 2012-2014

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους», που διοργανώνουν τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Torino στην Ιταλία, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οι οποίες διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Φ.Ε.Κ. 1126/Β/10.4.2012 και 1707/Β/16.5.2012.

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής στο ΔΙ.Π.Μ.Σ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
 • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή / και η επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και η κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής) ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας. Αποδεκτά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας είναι αυτά που αναγνωρίζονται από τον Α.Σ.Ε.Π. για τον διορισμό στον δημόσιο τομέα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει πιστοποιητικό, η κατοχή ξένης γλώσσας θα διαπιστωθεί με εξετάσεις.
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή Πρακτικά συνεδρίων, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.τ.λ., εφόσον υπάρχουν.
 • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα (τεκμηριωμένα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) σε συνάφεια με το αντικείμενο του ΔΙ.Π.Μ.Σ.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 09 Ιουλίου μέχρι και 5 Σεπτεμβρίου 2012 στην Γραμματεία του ΔΙ.Π.Μ.Σ. (Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο, Τ.Κ. 24.100, Καλαμάτα τηλ. 27210-65106,65102,65128).

 

 

Στο ΔΙ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Ιατρικών και Νοσηλευτικών Σχολών, των Σχολών Διοίκησης, Οικονομίας, Τεχνολογίας και Αθλητισμού, των Σχολών Θετικών και Βιολογικών Επιστημών, καθώς και των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομογενών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την φοίτηση στο ΔΙ.Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 5000€, καταβλητέα σε δύο ισόποσες δόσεις, η καθεμία πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε χειμερινού εξαμήνου.

 

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

1)      Επιτυχής εξέταση σε γραπτή δοκιμασία (βαθμός τουλάχιστον 50 με άριστα το 100), (συντελεστής βαρύτητας 0,50). Η επιτυχία στην γραπτή εξέταση αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου και την συνέντευξη.

2)      Αξιολόγηση στοιχείων του φακέλου (συντελεστής βαρύτητας 0,30).

Ειδικότερα:

Βαθμός πτυχίου (20 μόρια)

Γλωσσομάθεια (20 μόρια)

Προϋπηρεσία (20 μόρια)

Δημοσιεύσεις (20 μόρια)

Δύο συστατικές επιστολές (20 μόρια)

 

3)      Συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής Καθηγητών (συντελεστής βαρύτητας 0,20).

 

Ημερομηνία της γραπτής εξέτασης ορίζεται η Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου.

 

 

Εξεταστέα Ύλη

Εισαγωγικές Έννοιες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Από το βιβλίο του Χρηστάκη, Κ.(2006). Η Εκπαίδευση των παιδιών με δυσκολίες. Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή. Τόμος Α’. Εκδ. Ατραπός, Αθήνα, προτείνεται  η ακόλουθη ύλη.

 1. Εισαγωγικά, (βλ. κεφ.1, σελ.19-50).
 2. Το παιδί με δυσκολίες στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινότητα, (βλ. κεφ.2, σελ.51-78).
 3. Αναπηρία, (βλ. κεφ.1, σελ.11-79).
 4. Ειδική Αγωγή, (βλ. κεφ.2, σελ. 82-87)
 5. Η Ένταξη, (βλ. κεφ.3, σελ.161-168, 176-181)

Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ένταξη Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Από το βιβλίο της Ζώνιου-Σιδέρη,  Α. (2011). Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους- Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης, Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα, προτείνεται  η ακόλουθη ύλη.

Η ημερομηνία της συνέντευξης για τους επιτυχόντες στην γραπτή εξέταση θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας.

 

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στην Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Φιλοσοφικό Κέντρο «Ευάγγελος Μουτσόπουλος» στην Μεσσήνη και ένα μέρος στο Πανεπιστήμιο του Torino.

 

 

You are here