Το Φ.ΕΚ. που τελειώνει το ΑΣΕΠ

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΣΕΠ.
Εδώ και μερικές μέρες οι πτυχιούχοι του ιστορίας αρχαιολογίας και διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών  του πανεπιστημίου Πελοποννήσου μπορούν να διαγωνιστούν στο ΑΣΕΠ σαν ΠΕ02.

Όπως αναφέρει το ΦΕΚ A 13/2010 .

Ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον κλάδο ΠΕ02 − Φιλολόγων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 και 3 του Ν. 1566/
1985 (167 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 περ. β’ του
Ν. 1566/1985 (167 Α’), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο
26 περ. 3 του Ν.3577/2007 (130Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 1586/1986
(37 Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 3149/2003
(141 Α’).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.
63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
6. Την αρ. 33/2008 Πράξη του Συντονιστικού Συμβου−
λίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
7. Το γεγονός ότι με τις ρυθμίσεις των διατάξεων του
παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα
οικονομικά έτη.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).
9. Την αριθμ. 146/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας
και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Αν−
θρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εντάσσονται στον κλάδο
εκπαιδευτικών ΑΤ2 Φιλολόγων, ο οποίος προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 και 8 περ. β’ του
Ν. 1566/1985 (167 Α’) και ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο
15 του Ν. 1586/1986 (37 Α’) μετονομάστηκε σε κλάδο
ΠΕ02 Φιλολόγων.
2. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγματος.


Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2010


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΧΡΗΜ.ΕΛ. Νομική στο ΑΕΙ, κλείνει το ΤΕΙ »
You are here