ΧΡΗΜ.ΕΛ.

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Τι γίνεται με τα επαγγελματικά δικαιώματα;
Τελειώνεις το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και γίνεσαι λογιστής. Τελειώνεις το ΧΡΗΜ.Ε. και γίνεσαι…

 

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όμως.
Με ΦΕΚ (Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 184, 5 Σεπτεμβρίου 2006) δίνονται στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής επαγγελματικά δικαιώματα.
Συγκεκριμένα: «Άρθρο 5 Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη λογιστική − ελεγκτική και χρηματοοικονομική διοίκηση στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, μπορούν να απασχολούνται σε έρευνες και μελέτες σε θέματα χρηματοοικονομικής. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:
α. Εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και παροχήχρηματοοικονομικών συμβουλών.
β. Σύνταξη και ανάλυση ισολογισμών και λοιπών οικονομικών και χρηματοοικονομικών, καταστάσεων και αναφορών. γ. Διενέργεια οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ως οικονομικοί ελεγκτές − λογιστές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος δύνανται να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή − φοροτεχνικού, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων».

Μέχρι εδώ όλα καλά, αφού ένας πτυχιούχος του παραπάνω τμήματος πίστευε (με αυτά που άκουγε και είχε διαβάσει στο ΤΕΙ) ότι, όταν θα τελειώσει, θα μπορέσει να ασχοληθεί με το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού. Άλλωστε, το ΦΕΚ το γράφει ξεκάθαρα!Όμως, για να γίνει κάποιος λογιστής- φοροτεχνικός, σύμφωνα με το νόμο 2515/97, πρέπει:
«1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.).
Το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περιπτώσεις 4 και 5 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Αύ), ασκείται:
α. από τα μέλη του Ο.Ε.Ε. κατά το άρθρο 3 του ν. 1100/1980 (ΦΕΚ 295 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1479/1984 (ΦΕΚ 145 Α') και κατά το άρθρο 43 παράγραφο 22 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α')
β. από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
καιγ. από μη πτυχιούχους.
2. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Α', Β', Γ' και Δ' τάξεως:
α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Δ' τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί δώδεκα (12) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί δέκα (10) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί οκτώ (8) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί οκτώ (8) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή. Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Δ' τάξεως μετά από πενταετή άσκηση του επαγγέλματος μπορούν να αποκτήσουν άδεια Γ’ τάξεως.
β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ’ τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ασκούν επί διετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή ή στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που ασκούν επί τετραετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή.
γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος μετά από τριετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως.
δ) Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξεως χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και ασκούν επί τετραετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξεως και στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ασκούν επί οκταετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξεως».
Έτσι, για να γίνει κάποιος λογιστής φοροτεχνικός και δεκτός από το Ο.Ε.Ε. (είναι απαραίτητο) πρέπει να έχει τελειώσει κάποιο Οικονομικό Πανεπιστήμιο ή, από ΤΕΙ, το Τμήμα Λογιστικής ή το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ή το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή, τέλος, το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, εκτός αν βέβαια είναι απόφοιτος Λυκείου ή πτυχιούχος ΙΕΚ και γίνει με βάση την προϋπηρεσία.
Όπως διαβάσατε, δεν αναφέρεται πουθενά το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής. Αναφέρονται τμήματα, όπως το Τουριστικών Επιχειρήσεων, όπου διδάσκεται η Λογιστική κατά μέσο όρο 8 ώρες την εβδομάδα, ενώ στο ΧΡΗΜ.Ε. διδάσκεται 43 ώρες! Άρα, αν θέλει ένας πτυχιούχος του τμήματος να γίνει λογιστής-φοροτεχνικός, με βάση τη σημερινή νομοθεσία μπορεί να το κάνει μόνο αν δουλέψει ως απόφοιτος Λυκείου με 12ετή προϋπηρεσία.
Αν υποθέσουμε ότι κάποιος τελειώσει το ΧΡΗΜ.Ε. κανονικά, δηλαδή σε ηλικία 22 ετών και ξεκινήσει αμέσως να δουλεύει σε λογιστήριο, στα 34 μπορεί να γίνει λογιστής-φοροτεχνικός Δ τάξης!
Όσο για τα επαγγελματικά δικαιώματα που αναφέρονται στο ΦΕΚ για το συγκεκριμένο τμήμα, τα μόνα που μπορεί να ασκήσει ένας πτυχιούχος αυτή τη στιγμή είναι τα εξής:

«3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τι σημαίνει για ένα τμήμα να έχει επαγγελματικά δικαιώματα;
Ο πτυχιούχος αυτού του τμήματος έχει την αίσθηση και την πεποίθηση ότι η Πολιτεία τού αναγνωρίζει τις ικανότητες που απέκτησε με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο συγκεκριμένο τμήμα, για να κάνει υπεύθυνα μια σειρά από εργασίες στον τομέα των υπηρεσιών ή μια σειρά έργων στον τομέα των κατασκευών και των υποδομών. Επίσης, έχει τη βεβαιότητα ότι για τις εργασίες που προσφέρει και για τα έργα τα οποία εκτελεί πρέπει να αμείβεται ικανοποιητικά, είτε εργάζεται στο Δημόσιο Τομέα είτε εργάζεται στον Ιδιωτικό Τομέα της Παραγωγής.Με την έννοια αυτή, είναι επόμενο ότι τα τμήματα των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) που έχουν επαγγελματικά δικαιώματα έχουν αυξημένες πιθανότητες να προτιμηθούν από τους υποψηφίους κατά τη διαδικασία της επιλογής, μετά τη διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ποια τμήματα του ΤΕΙ Καλαμάτας δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα;
Όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Καλαμάτας έχουν επαγγελματικά δικαιώματα με Προεδρικά Διατάγματα που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το ισχύον νομικό καθεστώς. Επομένως, οι πτυχιούχοι τους δε θα έπρεπε να έχουν πρόβλημα κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Όμως, τα πράγματα δεν είναι ρόδινα, επειδή υπάρχουν διατάξεις νόμων ή άλλων Προεδρικών Διαταγμάτων που θέτουν εμπόδια στην άσκηση μερικών ή όλων των δραστηριοτήτων. Είναι μια υπόθεση η οποία άπτεται των αρμοδιοτήτων περισσότερων υπουργείων και γιʼ αυτό το λόγοείναι δύσκολο να λυθεί.

Υπάρχει μια αδιαφορία του υπουργείου για το συγκεκριμένο θέμα;
Η ερώτησή σας μάλλον αφορά άλλα τμήματα άλλων ΤΕΙ και όχι του ΤΕΙ Καλαμάτας. Πράγματι, υπάρχουν περίπου 23 τμήματα ΤΕΙ (κυρίως των Σχολών ΣΤΕΦ) των οποίων οι πτυχιούχοι δεν έχουν ακόμη επαγγελματικά δικαιώματα. Ο προηγούμενος υπουργός Παιδείας είχε υπογράψει τα Προεδρικά Διατάγματα για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τμημάτων αυτών, αλλά η υπόθεση δεν ολοκληρώθηκε, επειδή δεν τα υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί. Η σημερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτωνπροωθεί λύση του προβλήματος υιοθετώντας σε μεγάλο βαθμό τις προτάσεις των Συνόδων των Προέδρων των ΤΕΙ. Ελπίζουμε να ευοδωθεί η πρωτοβουλία αυτή και να μην υπονομευθεί στην πορεία ολοκλήρωσης από άλλα κέντρα επηρεασμού.

-Θεωρείτε ότι βλέπουν υποτιμητικά τα ΤΕΙ;
Από τις απαντήσεις που έδωσα παραπάνω, θεωρώ ότι δεν προκύπτει τέτοιο θέμα.

 

Παναγιώτης Μπαμπαρούτσης

You are here