Τελειώνει το θέμα του ΑΣΕΠ(;)

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Μια  σημαντική εξέλιξη υπήρξε για το τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών καθώς και το τμήμα Φιλολογίας, πιο συγκεκριμένα δόθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων

που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία αναφέρουν τα εξής:

 

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών καθώς και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

΄Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 παρ. 6 του ν.1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του του ν.1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), αντικαταστάθηκε με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με την περ, β της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄152).
β) Του άρθρου 15 παρ. 2 (θ) του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141)
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
δ) Του άρθρου 1 παρ. 1 (α) του π.δ. 104/2005 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α 137)
2. Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση 407/26-5-2008 )
3. Τη γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ( συνεδρίαση 26-6-2008 ) .
4 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
5 Την αριθμ,. /2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
΄Αρθρο 1
Τροποποίηση του π.δ. 118/2003

Στο τέλος των εδ .α και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ.118/2003 « ίδρυση Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προστίθενται αντίστοιχα, στοιχεία χωρίς αρίθμηση ως ακολούθως.
«α ...... ΟΙ πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διοριστούν στη δευτεροβάθμια δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. .»
« β.........Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διοριστούν στη δευτεροβάθμια δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. .»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                                                                       ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

MUST:

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Θεόδωρο Παπαθεοδώρου μας δήλωσε: “Με την ανάληψη των καθηκόντων μου θα επικοινωνήσω με το υπουργείο για έγκυρη ενημέρωση.”

 

Μιλώντας με βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, όταν ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος δίνεται σε  δημόσια διαβούλευση μετά από το πολύ δυο μήνες,   δημοσιεύεται βελτιωμένο ή το ίδιο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με λίγα λόγια (ευελπιστούμε και σύμφωνα με τον βουλευτή) το πολύ σε 2 μήνες, το πρόβλημα του τμήματος θα έχει λυθεί!

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Εξελέγη πρύτανης ΧΡΗΜ.ΕΛ. »
You are here