Νέο μεταπτυχιακό

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειες τους»

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειες τους»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειες τους», που διοργανώνουν τα τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Torino, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές, οι οποίες διαρκούν ένα έτος (12 μήνες) οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. (ΦΕΚ 1359/τ. Β΄/09-07-2009).
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
♦ Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
♦ Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
) ♦ Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
♦ Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
♦ Πιστοποιητικό κατοχής κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει πιστοποιητικό, η κατοχή ξένης γλώσσας θα διαπιστωθεί με εξετάσεις.
♦ Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.λ.π., εφόσον υπάρχουν.
♦ Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου
♦ Δύο (2) συστατικές επιστολές.
♦ Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
♦ Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 15 Ιουλίου μέχρι και 4 Σεπτεμβρίου 2009 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειες τους» ( Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα, τηλ.: 2721065104, 2721065102 ).
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Ιατρικών και Νοσηλευτικών Σχολών, των Σχολών Διοίκησης, Οικονομίας, Τεχνολογίας και Αθλητισμού, των Σχολών Θετικών και Βιολογικών Επιστημών της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, το οποίο ανέρχεται σε 4.500 ευρώ.
Γίνονται δεκτοί και υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων Ιδρυμάτων.
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, είναι: 1. Αξιολόγηση αιτήσεων, με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας. 2. Συνέντευξη ενώπιον των μελών του Συντονιστικού Οργάνου, με στόχο να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Ημερομηνία της συνέντευξης καθορίζεται η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2009.
Το Πρόγραμμα ξεκινά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών στην Καλαμάτα και ένα μέρος στο Πανεπιστήμιο του Torino.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Οδηγός εξεταστικής Λύση για το ιστορικό »
You are here